Aktualności

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Centrum Usług Społecznych w Łukowie realizuje program w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, który został ustanowiony Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. r. (M. P. z 2023 r. poz. 881).

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej ,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

 • dla osoby w rodzinie – 1.200,00 zł
 • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552,00 zł

 

Wartość dofinansowania:

67 000,00 zł

Całkowity koszt zadania:

123 000,00 zł

cus posilek w szkole domu 11032024

Projekt „Polityka Senioralna EFS+”

 plakat polityk senioralnaimage
 
Miasto Łuków w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt „Polityka Senioralna EFS+”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.5 Usługi społeczne.
 
Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 900 mieszkańców Łukowa w wieku 65 lat i więcej, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, chorobami wieku starszego, samotne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub znajdujące się w innej niekorzystnej sytuacji.
 
 
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
 
- usługi fizjoterapeutyczne
 
- usługi pielęgniarskie
 
- usługi opiekuńcze
 
- usługi asystenckie
 
- wsparcie psychologiczne
 
- usługi pielęgnacyjne
 
- usługi „Złota rączka"
 
- usługi sąsiedzkie
 
- pomoc prawna
 
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 
Wartość projektu: 45 287 110,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 43 022 754,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE dla Miasta Łuków: 2 586 951,20 zł.
Całkowita wartość projektu dla Miasta Łuków wynosi: 2 725 751,20 zł.
 
Okres realizacji projektu 01.09.2023r.- 31.12.2025r.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Centrum Usług Społecznych w celu uzyskania  bliższych informacji lub zgłoszenia się do projektu.
 
 
 CUS lukow FB 2
 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

plakat opieka wychtnieniowa2023

Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie.

Na realizację Programu przyznano środki finansowe w wysokości 18 653,76 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
  - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Pomoc Żywnościowa” na lata 2021-2027

znak ue

Informujemy, że w ramach Programu Pomoc Żywnościowa współfinansowanego przez Fundusz Europejski na Pomoc Żywnościową osoby najbardziej potrzebujące podstawowej pomocy żywnościowej mogą otrzymać paczki lub posiłki. Mają również możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie. Musi również zostać spełniona przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 wyżej wymienionej ustawy, tj.:

- ubóstwo;
- sieroctwo;
- bezdomność;
- bezrobocie;
- niepełnosprawność;
- długotrwała lub ciężka choroba;
- przemoc w rodzinie;
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
- trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe i sytuacje kryzysowe;
- klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria mogą zgłaszać się do tutejszego Centrum po skierowanie.

Udzielenie pomocy planowane jest od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Więcej informacji do pobrania na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

plakat posilek2023

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Program przewiduje wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.  
Ze środków przekazywanych w ramach Programu Ośrodek udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.