Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Wsparcie jest realizowane w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Tutejszy Ośrodek przyznaje usługę opieki wytchnieniowej, na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, złożonej przez osobę niepełnosprawną/opiekuna prawnego lub członka rodziny/ opiekuna osoby niepełnosprawnej, wydając decyzję administracyjną.   
Zgodnie z programem podstawą kwalifikacji jest karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.  
Program będzie realizowany do 31.12.2020 r., udział w Programie jest nieodpłatny.

https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-wytchnieniowa-bardziej-dostepna

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/og%C5%82oszenie-o-naborze-wniosk%C3%B3w-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020