Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

Udział w programie umożliwi:

- uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy poprzez odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie;

- zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację oraz załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą również służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zainteresowanych mieszkańców Łukowa zapraszamy do składania informacji o potrzebie skorzystania z w/w programu w Centrum Usług Społecznych w Łukowie, ul. Zdanowskiego 15 w terminie do 10 listopada 2023 roku.

Szczegółowe dane dotyczące Programu z formularzami zgłoszeniowymi dostępne są na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.

Opieka wytchnieniowa 2021

flaga godlo

plakat fundusz celowy 420x297

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi

Wsparcie będzie realizowane w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  
Tutejszy Ośrodek przyznaje usługę opieki wytchnieniowej, na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, złożonej przez osobę niepełnosprawną/opiekuna prawnego lub członka rodziny/ opiekuna osoby niepełnosprawnej.           
Zgodnie z programem podstawą kwalifikacji jest karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.  

Udzielenie wsparcia w ramach świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej odciąży opiekunów osób niepełnosprawnych w ich codziennych obowiązkach i zapewni czasowe zastępstwo. Dzięki temu wsparciu opiekunowie dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. 

Program będzie realizowany do 31.12.2021 r., udział w Programie jest nieodpłatny.

Program Opieka wytchnieniowa edycja 2021

Zał nr 7 Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej

Zał nr 8 Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa

 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

Wsparcie jest realizowane w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Tutejszy Ośrodek przyznaje usługę opieki wytchnieniowej, na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, złożonej przez osobę niepełnosprawną/opiekuna prawnego lub członka rodziny/ opiekuna osoby niepełnosprawnej, wydając decyzję administracyjną.   
Zgodnie z programem podstawą kwalifikacji jest karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.  
Program będzie realizowany do 31.12.2020 r., udział w Programie jest nieodpłatny.

https://www.gov.pl/web/rodzina/opieka-wytchnieniowa-bardziej-dostepna

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/og%C5%82oszenie-o-naborze-wniosk%C3%B3w-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020