Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

plakat posilek2023

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Program przewiduje wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.  
Ze środków przekazywanych w ramach Programu Ośrodek udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.