Łukowska Akademia Rozwoju

AR

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Łuków oraz FUNDACJĄ "REGIONALNE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną. Projekt jest w trakcie realizacji.

Projekt skierowany jest do 150 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w Łukowie.

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-15 lat oraz liceów ogólnokształcących w wieku 15-19 lat.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, z jednej z następujących grup:

1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (zg. z przepis. ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2023 r., poz. 100, z późn. zm.);

2. posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną (wydane zg. z ustawą z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.);

3. Pochodzą z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci:

4. wychowują się w rodzinie niepełnej;

5. jedno z rodziców/opiekunów prawnych pobiera (w okresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie) świadczenie rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wobec którego, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

6. doznają doświadczenia migracji.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajecie pozalekcyjne:

– zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje przyrodniczo-matematyczne,

– zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje w zakresie porozumiewania się językiem obcym – angielskim,

– zajęcia pozalekcyjne z programowania w Scratch,

– zajęcia pozalekcyjne z druku 3D,

– warsztaty plastycznej,

– zajęcia pozalekcyjne taneczne,

– zajęcia pozalekcyjne z eksperymentów naukowych,

– zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej,

– zajęcia pozalekcyjne z tenisa ziemnego,

– zajęcia pozalekcyjne z Design Thinking.